องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.pangad.go.th
 
 
ติดต่อ - สอบถาม

 

  ชื่อ +
 นายอภิเชษฐ์  หวังรักกลาง
  ตำแหน่ง +  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  086-2490333
  อีเมล์ +  pangad2018@hotmail.com
 

  ชื่อ +  นางวิลาวัลย์  ปลั่งกลาง
  ตำแหน่ง +  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  044-960100
  อีเมล์ +  pangad2018@hotmail.com
 
 

  ชื่อ +  นายวิรัตน์  แข็งการ
  ตำแหน่ง +  รองปลัด อบต.พะงาด
  โทรศัพท์ +  044-960100
  อีเมล์ +  pangad2018@hotmail.com
 
  ชื่อ + นางสาวคณิษฐ์ชญา ธนาพรจิราพงศ์
  ตำแหน่ง +  หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +  044-960100
  อีเมล์ +  pangad2018@hotmail.com
 
   ชื่อ + นางวิลาวัลย์  ปลั่งกลาง
   ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง
   โทรศัพท์ +  044-960100
   อีเมล์ +  pangad2018@hotmail.com
 
 

   ชื่อ + นายรณกฤต วิชานาถอุดมกุล
   ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองช่าง
   โทรศัพท์ +  044-960100
   อีเมล์ +  pangad2018@hotmail.com
 

    ชื่อ + นางสาววาราดา เนื่องพงษ์
   ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   โทรศัพท์ +  044-960100
   อีเมล์ +  pangad2018@hotmail.com
 

   ชื่อ +  นางสาววนัชพร ซุยเพ็ง 
   ตำแหน่ง +  หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม
   โทรศัพท์ +  044-960100
   อีเมล์ +  pangad2018@hotmail.comแผนที่ อบต.