องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
 นางวิลาวัลย์  ปลั่งกลาง
ปลัดอบต.รักษาราชการ ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.081-0648859
 
 นายวิรัตน์  แข็งการ
รองปลัดอบต.รักษาราชการ หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.086-264-5197

 
ว่าง  ว่าง นายปัณณทัต วิชานาถอุดมกุล 
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง  ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.044-960100 โทร.044-960100 โทร.044-960100
 
 
นางสาววาราดา เนื่องพงษ์   นางสาววนัชพร ซุยเพ็ง 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร.044-960100
โทร.044-960100