องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
สำนักปลัด


ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
   
นางสาวสุจิตรา ชุบขุนทด นางสาวพิพรรษพร  ศิริวัฒน์ นายสุรชัย เซาวันกลาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน บุคลากร
 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-ว่าง-
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานสาธารณสุข
     
นางสาวสุดารัตน์ พาเจริญ
นายเวช  กาศเจริญ นายสมศักดิ์  วะนากลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 พนักงานขับรถยนต์  คนงานทั่วไป
 
 
 

นายเอนก  หวังรักกลาง
 
คนงานทั่วไป