องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาดออกตรวจสอบโรงงานอุตสาหกร...

  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  ธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ 4 ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3 วันที่ 24 เมษายน 2567

  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567